V poslední době jsme spolupracovali s mnoha společnostmi

HDPE optické kabely pro firmu PODA, Evkanet a Ovanet.

Oprava horkovodu pro Průmyslové montáže.

Tlaková kanalizace pro Tchas a plastové šachty pro Sigma 1868.

Obnovy hydroiolací u domů.

Betonové patky Homola a.s.

Ploty a oplocení

Jímky a kanalizační vpusti

Autodoprava a bagr

Hydraulický protlak

Pneumatický protlak

Řízený protlak

Příjezdové cesky a zpevněné plochy

Jiné práce.

PEMA GROUP s.r.o.

Firma PEMA GROUP s.r.o. je na vysoké technické úrovni. Díky zkušenostem, které jsme v minulosti nabyli dokážeme vyhovět veškerým zájmům a požadavkům našeho zákazníka. V případě Vašeho zájmu o námi poskytované služby Vám garantujeme spolehlivost a oboustrannou spokojenost. Klademe na sebe a naše zaměstnance vysoké nároky, které pak v konečném důsledku vedou na vysoce kvalitní výkony. Technické řešení našich služeb jsou na profesionální úrovni. Veškerá specifika zakázek jsou řešena individuálně tak, aby byla naše spolupráce v souladu s veškerými požadavky a vedla k Vaší a samozřejmě i k naší spokojenosti. Za všechny námi poskytované služby zaručujeme garanci kvality.

 • Nadstandartní služby
 • vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v souladu s požadavky jejich správců uvedených v dokladové část
 • zajištění zařízení staveniště a ploch pro skladování materiálů
 • zajištění plynulosti výstavby a minimalizace doby záboru veřejných prostranství a všech ostatních ploch podléhajících zpoplatnění (nájmy, náhrada škod), zpracování harmonogramu výstavby
 • hospodárné nakládání s materiálem převzatým od objednatele (včetně evidence a vrácení nepoužitého materiálu), zabezpečení proti jeho zcizení v průběhu výstavby
 • koordinace prací s geodetickou firmou
 • zajištění písemných souhlasů správců inženýrských sítí se skutečným provedením stavby
 • zastupování objednatele a styk s orgány místní správy (ÚMOb) a minimalizace poplatků za zábory veřejného prostranství

Předběžný rozpočet stavby. Jde o rozpočet který se zpracovává ve fázi před projektové přípravy stavby (investiční záměr a územní řízení) a slouží investorovi aby mohl ekonomicky rozhodovat a řídit rozsah budoucí stavby s ohledem na možnosti a efektivnost jejího financování. Tento rozpočet není podrobný a dává pouze přibližné výsledky. Výpočet nákladů vychází pouze ze zjištění objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor, délka trasy, zastavěná plocha, apod.) a použití technicko hospodářských ukazatelů.

 1. výkop a zához kabelové rýhy (kynety), včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy, zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí, výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců elit.
 2. definitivní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu
 3. protlaky, překopy a podélné výkopy v komunikacích včetně montážních (zápichových) jam protlaků a chrániček do DN225
 4. zajištění dopravního značení na komunikacích dotčených stavbou
 5. zajištění ochrany všech odkrytých stávajících inženýrských sítí a zabezpečení oprav v případě jejich poškození (včetně prokazatelného převzetí opravy správcem sítě)
 6. hydroizolace kolem domů. Odkrytí základů, oprava obezdívky, hydroizolace dle technologického postupu, upravení do původního stavu
 7. provedení vstupů inženýrských sítí do objektů včetně následné opravy hydroizolace v místě vstupu
 8. doprava materiálu na stavbu, dodávka materálu podle domluvy